Ionska kromatografija (IC)

Ionska kromatografija (ili kromatografija ionske izmjene; Ion Chromatography - IC) je proces kromatografije koji razdvaja iona i polarne molekule na temelju njihovog afiniteta prema ionskom izmjenjivaču. Radi na gotovo bilo kojoj vrsti nabijenih molekula - uključujući velike proteine, male nukleotide i aminokiseline. Dvije vrste ionske kromatografije su anionska izmjena i kationska izmjena. Često se upotrebljava u pročišćavanju proteina, analizi vode i kontroli kvalitete. Molekule koje su topljive i nabijene u vodi, kao što su proteini, aminokiseline i peptidi, vežu se na dijelove koji su suprotno nabijeni stvaranjem ionskih veza na netopljivu stacionarnu faza.  Ravnotežna stacionarna faza sastoji se od ionizirane funkcionalne skupine na koju se ciljane molekule iz smjese koja se odvajaju i kvantificira mogu vezati dok prolaze kroz kolonu - kationska stacionarna faza se koristi za odvajanje aniona i anionska stacionarna faza se koristi za odvajanje kationa. Kromatografija kationske izmjene se koristi kada su željene molekule koje se razdvajaju kationi a kromatografija anionske izmjene koristi se za odjeljivanje aniona. Zatim se vezane molekule mogu eluirati i sakupljati koristeći eluens koji sadrži anione i katione, dodavajući višu koncentraciju iona kroz kolonu ili promjenom pH kolone.

IC inovacije koje olakšavaju postizanje boljih rezultata

Za analizu iona ništa se ne uspoređuje s Thermo Scientific Dionex ionskom kromatografijom (IC). Bilo da imate samo nekoliko uzoraka ili teška opterećenja, bez obzira je li vaš analitički zadatak jednostavan ili izazovan, imamo rješenje koje odgovara vašim zahtjevima i financijskim mogućnostima. Nedavne inovacije uključuju sustave visokog tlaka, 4 mikronske kolone i kapilarne sustave i kolone te još mnogo toga. Kao vodeći u tehnologiji IC-a više od 40 godina, možete se osjećati sigurni da dobivate najbolje u našim IC sustavima, potrošnim materijalima, uslugama i podršci.

Uvod u ionsku kromatografiju