Sample Cleanup & Fractionation – FMS

Pročišćavanje uzorka  je vrlo važan korak, jer metode često ne reagiraju na analit u svom in-situ obliku, ili rezultati mogu biti iskrivljeni od strane interferirajućih spojeva. Korak pročišćavanja se koristi za uklanjanje smetnji koje se mogu pojaviti u matricama uzorka. Postupci čišćenja koriste  više kolona kako bi se uklonile smetnje i frakcionirali analiti od interesa iz kompleksnih matrica.

Opis

EconoPrep® Multicolumn Cleanup System FMS uvodi novu obitelj integriranih, ekonomičnih sustava čišćenja uzoraka koji kombiniraju ručne korake pripremanja uzoraka u jedan automatizirani proces. EconoPrep® sustavi izvode korak čišćenja, frakcioniranja i koncentracije za do osam uzoraka istovremeno u manje od 1 sata, dok isporučuju najveći oporavak i najbolje rezultate za sve ciljne dioksine i PCB-e.
PowerPrep™ Multi-Column Sample Cleanup System PowerPrep ™ Multi-Column Sample Cleanup sustav je jedini automatizirani sustav obrade uzoraka takve vrste dostupan danas. To je automatizirani sustav tekućinske kromatografije koji obavlja istodobnu obradu uzorka bez nadzora. Ukupni proces pripreme uzoraka – punjenje, pranje, eluiranje, sakupljanje i koncentriranje uzoraka – provodi se automatski.
PowerPrep GPC™ system PowerPrep GPC ™ sustav je automatizirani gel-permeacijski kromatografski sustav s niskom cijenom koji može odvojiti sintetske makromolekule poput pesticida, PCB-a, PAH-ova i sl. od interferirajućih spojeva. Koristi se staklenim ili polipropilenskim kolonama pakiranim sa zrncima stiren-divinilbenzenske smole te može procesirati od 1 do 30 uzoraka u slijedu.

Brošure i tehničke specifikacije

EconoPrep® Multicolumn Cleanup System

PowerPrep™ Multi-Column Sample Cleanup System

PowerPrep GPC™ system

Aplikacije

EconoPrep® Multicolumn Cleanup System

PowerPrep™ Multi-Column Sample Cleanup System